A kosár üres
a   d   a   t   v   é   d   e   l   e   m
 

1. BEVEZETÕ
A kispeter.hu üzemeltetoje, a Kisgaléria Bt. tiszteletben tartja a személyes adatok védelméhez fuzodo alkotmányos alapjogot, amely szerint mindenki maga rendelkezik személyes adatainak feltárásáról és felhasználásáról. A kispeter.hu használata közben a látogatókról és felhasználóktól gyûjtött adatokat a Kisgaléria Bt. semmilyen harmadik féllel nem osztja meg, nyilvánosságra nem hozza. A Kisgaléria Bt. adatvédelmi elvei kialakítása során a következõ törvények, rendeletek és ajánlások betartásával és figyelembe vételével járt el:
- 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelmérõl és a közérdekû adatok nyilvánosságáról;
- 1998. évi VI. törvény az egyének védelmérõl a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetésérõl;
- 2001. évi XL. törvény a hírközlésrõl, VIII. fejezet;
- 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggo szolgáltatások egyes kérdéseirol;
- A Kormány 253/2001. (XII.18) Korm. rendelete a hírközlési szolgáltató adatkezelésének különös feltételeirol, a hírközlési szolgáltatások;
- adatbiztonságáról, valamint az azonosítókijelzés és hívásátirányítás szabályairól;
- Az Online Privacy Alliance ajánlásai.


2. FOGALMAK ÉS ÉRTELMEZÉSEK
A kispeter.hu adatvádelmi elvei az alábbi, az 1992. évi LXIII. törvényben értelmezett alapvetõ foglamak használatával készültek:
- Személyes adat: a meghatározott természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megorzi e minoségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható;
- Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatok gyujtése, felvétele és tárolása, feldolgozása, hasznosítása (ideértve a továbbítást és a nyilvánosságra hozatalt) és törlése. Adatkezelésnek számít az adatok megváltoztatása és további felhasználásuk megakadályozása is;
- Adatfeldolgozás: az adatkezelési muveletek, technikai feladatok elvégzése, függetlenül a muveletek végrehajtásához alkalmazott módszertol és eszköztol, valamint az alkalmazás helyétol;
- Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetové teszik;
- Nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetové teszik;
- Adatkezelõ: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkezo szervezet, aki vagy amely a személyes adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, illetoleg a végrehajtással adatfeldolgozót bízhat meg. Kötelezo adatkezelés esetén az adatkezelés célját és feltételeit, valamint az adatkezelot az adatkezelést elrendelo törvény vagy önkormányzati rendelet határozza meg;
- Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkezo szervezet, aki vagy amely az adatkezelo megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi;
- Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges.


3. A KISPETER:HU WEBSITE-ON GYUJTÖTT ADATOK
- Általános adatgyujtés: a kispeter.hu automatikusan gyujt anonim információkat oldalainak látogatottságáról, a látogatások számáról és gyakoriságáról.
- Megrendelés: a kispeter.hu kereskedelmi szolgáltatásai a megrendelõlap kitöltése után vehetok igénybe, mely során a következo személyes adatok megadása kötelezo: e-mail cím, név, lakcím (város, irányítószám, cím), telefonszám. Rendelés során a regisztrált felhasználók külön szállítási címet adhatnak meg. Lehetséges továbbá cégnév és mobil telefonszám megadása.


4. AZ ADATOK KEZELÉSE, FELDOLGOZÁSA ÉS TOVÁBBÍTÁSA
A Kisgaléria Bt. kizárólag a kispeter.hu website üzemeltetéséhez szükséges célokra használja az elozo pontban meghatározott általános és személyes adatokat, azokat semmilyen harmadik féllel nem osztja meg. Az adatok felhasználása a következo elvek szerint történik:
- Az elozo pontban meghatározott általános adatok kizárólag a Kisgaléria Bt által elérhetoek, az információk kizárólag összevontan, egyének szerint nem azonosítható módon kerülnek feldolgozásra és statisztikai célokat szolgálnak. A kollektív adatok elemzése segítséget nyújt a látogatók érdeklodésének felméréséhez, a szolgáltatások igény szerinti fejlesztéséhez.

5. AZ ADATOK MINOSÉGE ÉS BIZTONSÁGA
A Kisgaléria Bt az alábbi lehetoségeket kínálja a vásárlóktól gyujtött személyes adatok pontosságának és biztonságának fenntartásához:
- A Kisgaléria Bt és partnerei minden szükséges lépést megtesznek, hogy biztosítsák az adatok biztonságát - mind a hálózati kommunikáció (online adatkezelés) során, mind az adatok tárolása, orzése (offline adatkezelés) során. Az adatokhoz kizárólag az illetékes munkatársak férhetnek hozzá.

Ugrás a tetejére